استاندارد ادواری آسانسور

چگونگی اخذ استاندارد ادواری آسانسور برای مالکین آپارتمان‌ها

اخذ استاندارد ادواری آسانسور از خدمات قابل ارائه شرکت آسانسور و پله برقی هیرو می باشد.
تولید کنندگان و اپراتورهای سیستم های آسانسور باید اطمینان داشته باشند که سازه های آسانسور به گونه ای طراحی و نگهداری می شوند که بتوانند با اطمینان، بار یا تجهیزات را حمل کنند و همچنین از تمامی فرامین نظارتی استاندارد، استاندارد ادواری آسانسور استفاده کنند.
طبق ضوابط و الزامات مبحث ۲۲ – ۲ – ۶ مقررات ملی ساختمان، مسؤولیت هرگونه حادثه ناشی از عدم عقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور و بازرسی و دریافت تاییدیه استاندارد ادواری آسانسور در آپارتمان‌ها، به عهده مدیر ساختمان و یا مالک است.
بدین ترتیب اگر سرویس و نگهداری مستمر و منظم و بازرسی ادواری سالیانه برای آسانسور، انجام نشود و حادثه ای رخ دهد، کلیه مسئولیتهای حقوقی و کیفری آن بر عهده مدیر یا مالک ساختمان است و با توجه به اطلاع رسانی سازمان استاندارد در جراید، دیگر توجیهی برای فرار از مسئولیت در محاکم قضایی وجود ندارد!

استاندارد ادواری آسانسور

مالکین يا مديران ساختمان:

اصلی ترین و مھم ترین مسئولیت آسانسورها مربوط به مالک یا مدیران ساختمان است چرا که صاحب اصلی آسانسور به طور کامل یا حتی به صورت یک سھامدار، مالک ساختمان است و مدیر ساختمان وکیل وی است .
به عنوان استفاده کننده و ذینفع اصلی آسانسور، کمی عجیب به نظر میرسد که یک مالک رغبتی برای دریافت استاندارد ادواری آسانسور خود نداشته باشد . زیرا خطر متوجه او و خانواده اش است و مستقیم مسئولیت این کار بر عهده وی می باشد.

برخی از مسئولیتھای مھم مدیر ساختمان:

الف ) فراھم نمودن شرایط مالی مناسب جهت صرف هزینه های مورد نیاز برای دریافت استاندارد ادواری آسانسور
ب ) انتخاب یک شرکت آسانسور حقوقی معتبر که دارای صلاحیت فنی کافی در مورد اظھارنظر و اجرای عملیات لازم جھت به استاندارد رساندن آسانسور باشد .
ج ) تأمین ھزینه و درخواست از شرکتھای بازرسی آسانسور جھت بازرسی آسانسورھای قدیمی و ارائه لیست عدم تطابق با استانداردھای مربوطه ( ھر سال یکبار ).
د) رفع ایرادات آسانسور مطابق چک لیست اداره استاندارد توسط شرکت سرویس و نگهداری آسانسور
ه ) بیمه نمودن آسانسورھا در برابر بروز حوادث احتمالی بوسیله شرکت سرویس و نگهدار

استاندارد ادواری آسانسور

مسئولیت شرکتھای سرویس و نگھدارنده آسانسور:

شرکتھای معتبر آسانسور که دارای صلاحیت فنی مناسب جھت ارائه خدمات بازسازی ، سرویس و نگھداری ھستند نقش مھمی در ایمن کردن و استاندارد ادواری آسانسور دارند .

برخی از مسئولیت های این شرکتها عبارتند از:

الف ) انجام سرویس مناسب آسانسور مطابق با چک لیستھای متعبر به صورت منظم .
ب ) بازرسی کلیه قطعات و ارائه گزارش مکتوب به مالک ساختمان در زمینه موارد خطرآفرین جھت جلوگیری از حوادث احتمالی( بدیهی است در صورت عدم ارائه گزارش این شرکت آسانسوری است که مسئول ھر گونه حادثه شناخته خواھد شد) .
ج ) توجیه و ترغیب مالک ساختمان جھت اخذ استاندارد ادواری آسانسور .
د ) استفاده از افراد آموزش دیده در اجرای امور سرویس و نگھداری آسانسور .
ھـ ) قطع ھمکاری با ساختمانھایی که مالک آن بی توجه به ھشدارھای ارائه شده در مورد ایمنی بوده و از صرف ھزینه ھای ضروری که موجب جلوگیری از بروز حوادث و خطرات جانبی می شود امتناع می ورزد .
در این صورت کلیه مسئولیت ھای ناشی از حوادث احتمالی به عھده مالک خواھد بود .
ز) مشاوره و کارشناسی به مالک یا مدیر ساختمان جهت بهینه سازی آسانسورها

استاندارد ادواری آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.