کاتالوگ موتور آسانسور

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی تورو 11 کیلووات Sassi-TORO-11 KW-1.6m/s
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی تورو 11 کیلووات Sassi-TORO-11 KW-1m/s
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی تورو 9.2 کیلووات Sassi- TORO-9.2 KW-1.6m/s
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی تورو 9.2 کیلووات Sassi- TORO-9.2 KW-1m/s
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس ساسی Sassi-G300T0-4 KW
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس ساسی Sassi-G300T1-5 KW
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس ساسی Sassi-G300T1-7.5 KW
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس ساسی Sassi-G300T2-5.8 KW
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس ساسی Sassi-G300T2-8.8 KW
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیربکس ساسی تورو Sassi Toro
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی لئو 5.5 کیلووات Sassi-LEO-5.5kw-VVVF
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی لئو 5.5 کیلووات Sassi-LEO-5.5kw-AC2
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی لئو 7.3 کیلووات Sassi-LEO-7.3kw-1.6m/s
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی لئو 7.3 کیلووات فلکه 45 Sassi-LEO-7.3 KW
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی لئو 7.3 کیلووات فلکه 60 Sassi-LEO-7.3 KW-1.2m/s
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی لئو 5.5 کیلووات فلکه 60 Sassi-LEO-5.5 KW-1.2m/s
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس ساسی ام اف 48 Sassi-MF48-7.3 KW
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس ساسی Sassi-G400T1-7.4 KW
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس ساسی Sassi-G400T1-12.5 KW
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیربکس ساسی لئو Sassi Leo
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیرلس زیلابگ
Ziehlabegg-SM200.30
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس سیکور Sicor-SG22
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس سیکور Sicor-SG30
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس سیکور Sicor-SG36
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس سیکور Sicor-SG40
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیرلس سیکور Sicor-SG48
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس سیکور الکمپ Sicor MR12
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس سیکور Sicor SH130
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس سیکور Sicor SH130G
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس سیکور Sicor SH140
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ موتور گیربکس سیکور Sicor MR16
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیرلس زیلابگ
Ziehlabegg-SM200.15-20
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg-SM210.60B
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 40C-7.5KW -13People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 40C-12.1KW -13People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 45C-8.9KW -17People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 45C-14.3KW -17People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM210.60-10.7KW -21People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM210.60-17.1KW -21People
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیرلس زیلابگ
Ziehlabegg-SM200.30
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیرلس زیلابگ 45 -Ziehlabegg-SM200.40
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 15C-4.4KW -6People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 20C-4.1KW -8People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 20C-5.8KW -8People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 20C-6.6KW -8People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 20C-8.9KW -8People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 30C-6KW -10People
دانلود کاتالوگ

برگه سفارش موتور گیرلس زیلابگ Ziehlabegg -SM200 30C-9.6KW -10People
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیربکس نوا ام جی تی MGT-COMBI32-5.5KW-VVVF
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیربکس نوا ام جی تی MGT-COMBI32-7.4KW–VVVF
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیربکس نوا ام جی تی MGT-COMBI32
دانلود کاتالوگ

کاتالوگ انگلیسی موتور گیربکس نوا ام جی تی MGT-COMBI32
دانلود کاتالوگ

مشخصات موتور گیربکس نوا ام جی تی MGT-COMBI32-5.5KW-AC2
دانلود کاتالوگ